11.05.2009 13:59

Politika integrovaných systémů

POLITIKA INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ
MANAGEMENTU JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

EXPLOSIVE SERVICE, a.s. se řadu let úspěšně uplatňuje na trhu při provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukce a odstraňování. Dále provádí sanace staveb včetně použití horolezecké techniky. Ve výrobě výbušnin a v oblasti trhacích prací pro použití ve stavebnictví má společnost značný podíl na činnosti v České republice.
Při své činnosti se společnost orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků a to nejenom ve vztahu k jakosti všech výstupů. Je si zároveň plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také bezprostřední vliv na životní prostředí a v neposlední řadě i na bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých pracovníků, ale i jiných osob, se kterými přichází do kontaktu.

Proto zavedení integrovaného systému managementů jakosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci považuje za důležitý článek zlepšení řízení společnosti a vyhlašuje tuto politiku:

• Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činností při vytváření dobrých partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli
• Sledovat a naplňovat platné právní a jiné předpisy a potřeby organizace v oblasti kvality poskytovaných služeb, EMS a BOZP.
• Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb a z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
• Vytvářet podmínky pro stanovování a přezkoumávání cílů všech tří systémů.
• Seznamovat prokazatelným způsobem všechny osoby řízené organizací s touto politikou a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany.
• Pravidelně tuto politiku přezkoumávat k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.
• V oblasti životního prostředí se dále zaměřit zejména na snižování znečišťování horninového prostředí, vod a ovzduší při všech svých činnostech a totéž vyžadovat i od smluvních partnerů při otevřené komunikaci v těchto oblastech s orgány státní správy, se zaměstnanci a s veřejností.
• V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahlížet na tuto činnost jako zákonem stanovenou povinnost mající celospolečenský význam. Zpracovaný registr rizik každoročně hodnotit a upřesňovat na základě vývoje úrazovosti a změn v činnosti organizace.
• Přijmout závazek k prevenci úrazovosti a poškozování zdraví svých zaměstnanců při všech druzích činností a k neustálému zlepšování řízení výkonnosti organizace v oblasti BOZP.

Organizace EXPLOSIVE SERVICE, a.s. v souladu s touto politikou se zavazuje neustále zlepšovat integrovaný systém jakosti, EMS a BOZP a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje zaměstnance.

V Praze - Velké Chuchli březen 2009.
Petr Kopecký 
člen představenstva


Produkty

Kontakty

EXPLOSIVE Service a.s.
V Dolích 68
159 00 Praha 5
Velká Chuchle

Tel.: +420 257 940 285

servis@explosive-service.cz
www.explosive-service.cz

Vedení společnosti:

Předseda správní rady:
Renáta Bůžková

Statutární ředitel:
Ing. Richard Sochor

Výkonný ředitel:
Vlastimil Netolický

Vedoucí výroby Drhovice:
Ing. Ivo CarasTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS